Share

Enakmen Kebebasan Maklumat 2011

Enakmen Kebebasan Maklumat 2011 digubal dengan objektif mempertingkatkan penzahiran maklumat bagi kepentingan awam

Leave a Comment